Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Eastern Power Meals

E. Metekohy handelend onder de naam Eastern Power Meals (hierna: Eastern Power Meals) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81788754 en is gevestigd aan Parellaan 17 (2132WS) te Hoofddorp.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Eastern Power Meals.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: Het bereiden en leveren van Maaltijden aan Opdrachtgever.
 6. Eastern Power Meals: De dienstverlener die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 7. Maaltijd: de door Opdrachtgever geplaatste bestelling van voedingsMaaltijden op basis van het door Eastern Power Meals opgegeven menu.
 8. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die Eastern Power Meals heeft aangesteld, of waaraan Eastern Power Meals een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Eastern Power Meals, alsmede voorstellen van Eastern Power Meals voor Diensten die door Eastern Power Meals aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Eastern Power Meals waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Eastern Power Meals, elke Overeenkomst tussen Eastern Power Meals en Opdrachtgever en op elke dienst die door Eastern Power Meals wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Eastern Power Meals aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Eastern Power Meals is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Eastern Power Meals niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Eastern Power Meals gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Eastern Power Meals is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Eastern Power Meals het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Eastern Power Meals gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten en Maaltijden. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eastern Power Meals streeft ernaar om opgaven van aantallen, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot de Maaltijden zo getrouw mogelijk aan te duiden. Eastern Power Meals staat er echter niet voor in dat zich ter zake nimmer afwijkingen voordoen. Gebruikelijke afwijkingen zijn in elk geval geoorloofd. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Eastern Power Meals zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.